Tỷ giá

Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(21/04/2014)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(20/04/2014)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra

USD-Đô la

21,080.00 21,080.00 21,120.00 Không có Không có Không có

EUR

28,930.72 29,017.77 29,264.71 Không có Không có Không có

AUD-Đô Úc

19,459.47 19,576.93 19,783.06 Không có Không có Không có
KRW - 18.49 22.61 Không có Không có Không có
KWD - 74,275.03 75,811.46 Không có Không có Không có
MYR - 6,465.98 6,547.15 Không có Không có Không có
NOK - 3,490.33 3,562.53 Không có Không có Không có
RUB - 538.69 658.71 Không có Không có Không có
SEK - 3,171.52 3,224.20 Không có Không có Không có

SGD

16,589.04 16,705.98 16,983.48 Không có Không có Không có
THB 642.88 642.88 669.43 Không có Không có Không có
CAD 18,860.46 19,031.75 19,270.64 Không có Không có Không có
CHF 23,576.08 23,742.28 24,040.30 Không có Không có Không có
DKK - 3,864.51 3,944.45 Không có Không có Không có

GBP

35,023.64 35,270.53 35,570.68 Không có Không có Không có
HKD 2,680.15 2,699.04 2,743.88 Không có Không có Không có
INR - 343.03 357.20 Không có Không có Không có
JPY 202.59 204.64 206.80 Không có Không có Không có
SAR - 5,461.05 5,801.60 Không có Không có Không có