Giá kim cương hôm nay - giá hột xoàn online - Diamond Price

STT SIZE NƯỚC ĐỘ SẠCH Giá bán
1 3.1 F VVS1 3,672,000
2 3.1 E VVS1 3,888,000
3 3,2 F VVS1 4,536,000
4 3.2 E VVS1 4,752,000
5 3,5 F VVS1 6,804,000
6 3,5 E VVS1 7,020,000
7 3.5 D VVS1 7,236,000
8 3,6 F VVS1 7,300,800
9 3.6 E VVS1 7,516,800
10 3.6 D VVS1 7,732,800
11 3,7 G VVS1 7,128,000
12 3.7 E VVS1 7,516,800
13 3.8 E VVS1 8,640,000
14 3.9 F VVS1 9,504,000
15 4,0 F VVS1 12,830,400
16 4.1 F VVS1 13,262,400
17 4.1 E VVS1 13,694,400
18 4.2 F VVS1 16,416,000
19 4.2 E VVS1 16,848,000
20 4.3 F VVS1 18,144,000
21 4.3 E VVS1 18,792,000
22 4.3 E IF 19,008,000
23 4.4 E VVS1 20,001,600
24 4.4 D VVS1 20,865,600
25 4.5 F VVS1 26,784,000
26 4.5 E VVS1 27,864,000
27 4.5 D VVS1 29,160,000
28 4.7 F VVS1 29,160,000
29 4.7 E VVS1 30,240,000
30 4.8 F VVS1 30,240,000
31 4.8 E VVS1 31,536,000
32 4.9 F VVS1 36,417,600
33 4.9 E VVS1 37,497,600
34 4.9 D VVS1 39,182,400
35 4.9 D IF 39,614,400
36 5,0 F VVS1 52,012,800
37 5,0 E VVS1 54,172,800
38 5.2 E VVS1 59,745,600
39 5.4 E IF 79,833,600
40 5.4 D VVS1 87,091,200
41 5.9 F VVS1 120,960,000
42 5.9 E IF 133,920,000
43 6,0 E IF 162,000,000
44 6.1 F VVS1 156,600,000
45 6.1 F IF 162,000,000
46 5,9 -6,8 E IF 196,560,000
Trái tim
47 6.3 E VVS1 259,200,000
48 6.5 F VVS1 274,320,000
49 7,0 F VVS1 338,688,000
50 7.2 F VVS1 475,200,000

©2013 webgiavang.com